• Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
  • Pilisborosjenő.hu
Ma 2015. október 10., szombat, Gedeon napja van. Holnap Brigitta napja lesz.

Pályázat Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

 

 

A Pilisborosjenői Hírmondó legújabb száma is letölthető a hírmondó menüpont alatt.

hirmondoimages/documents/hirmondo/2015/Hirmondo_2015_09.JPG

 

images/documents/hirdetmenyek/2015/parlagfu2015.JPG

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, továbbá a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben biztosított felhatalmazás alapján – a Pilisborosjenői Értéktárba települési érték ajánlására egységes formanyomtatványt fogad el, mely a határozat mellékletét képezi.

Ajánlás: 66. számú határozat melléklete.doc

Határozat: 66. számú határozat.doc

 

images/documents/USZT_Palyazatok/sajtokozlemeny_KEOP_2020_kedv_magyar_ERFA_projekzaras.jpg

 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatása a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályairól: Tuzgyujtas.pdf

 

Tájékoztatás a szociális támogatások 2015. március 1-jei változásainak részleteiről: rovid_tajekoztato_polgarmesteri_hivatalok_hirdetotablajara.pdf

 

KÖZLEMÉNY

JÁRÁSI ÜGYSEGÉDRŐL

2015. március 1-től a Pilisvörösvári Járási Hivatal munkatársa ügysegédként Pilisborosjenőn tölt hetente egy órát a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

Az ügysegéd fogadóórája: hétfőnként 10.30-11.30 közötti időpontban lesz.

Az ügysegédhez lehet fordulni tájékoztatásért minden járási feladat és hatáskörben, illetve minden járási eljárás iránti kérelmet elő lehet terjeszteni az ügysegédnél is, így elkerülhető a Pilisvörösvárra történő átutazás.

Pilisborosjenő, 2015.02.16.

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző

 

ÚJ, INGYENES SZAKRENDELÉSEK gyermekek és felnőttek részére Pilisborosjenőn!

•    ORTOPÉDIA szakrendelés    •    MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓ szakrendelés

 

Bővebben...

 

Nyugdíjasok figyelem!

Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély igényelhető az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól!

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot.

Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál.

Bővebben...

 

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

 

A nyári meleg időjárás beköszöntével újra célszerű áttekinteni az állatok tartására vonatkozó közegészségügyi, környezetvédelmi, állategészségügyi, állattartási, építési, állatvédelmi kérdéseket. Tapasztalatok szerint nagyon sok vitás kérdés önmagától megoldódik, ha mindenki megismeri és betartja az ide vonatkozó alapvető szabályokat. Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2004. (V.15.) számú KT rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 6/2009. a 39/2004. Kt. rendelettel, a 11/2011., a 16/2012., a 23./2012. és Önk. számú rendelettel) egységesen és közérthetően szabályozza az állatok tartására vonatkozó feltételeket. Ebből a rendeletből emeljük ki a leggyakrabban előforduló kérdéseket. (A rendelet teljes szövege honlapunkon elérhető: www.pilisborosjeno.hu)

Bővebben...

 

Tisztelt Pilisborosjenői Lakosok!

Felkérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a lakosság biztonsága érdekében a közterületek rendszeres tisztántartási, karbantartási és a közlekedés biztonságát elősegítő kötelezettségeiknek tegyenek eleget. Kérjük, hogy az ingatlanaikkal szomszédos közterületen, az utak mentén található fákat, bokrokat, a kihajló növényzet megfelelően vágják vissza, továbbá az ingatlanaik előtti közterületről a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető, engedély nélkül elhelyezett tárgyakat távolítsák el.

 

Bővebben...

 

 

A tavasz beköszöntével újra napirendre kerül a kültéri hulladékégetés kérdése.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet 4. § kimondja: Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

 

A jogszabály egyértelműen kimondja, hogy hulladék égetése tilos. Ez alól mindössze a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése, valamint a kerti hulladék megfelelő körülmények között történő égetése képez kivételt. A kerti hulladék égetését helyi rendelet szabályozza. (Megjegyezzük, hogy a főváros összes kerületében, vagy a Balaton környékén a helyi rendeletek alapján szigorúan tilos a kerti hulladék égetése.)

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2011. (XII. 7.) (hatályos 2012. 01. 01. napjától) Önk. számú rendelete 31/A.§ kimondja: Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

a)     nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot éget (műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes gön­gyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem),

b)    a jegyző engedélye nélkül a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot, kerti hulladékot nyílt téren éget, nádast vagy tarlót éget,

c)    a kerti hulladék égetését nem hétfőn vagy pénteken 6-22 óra között végzi,

d)   szeles és száraz időben hulladékot éget és tüzet gyújt,

 

Bővebben...

 

Tisztelt pilisborosjenői Lakosok!

Felkérem a tisztelt telektulajdonosokat, illetve üzletek tulajdonosait, bérlőit, hogy a lakosság biztonsága érdekében, - különösen a gyermekek és az idősek védelmében – a közterületek rendszeres tisztántartási, karbantartási és a közlekedés biztonságát segítő feladatainak ellátásában segítsék az Önkormányzat munkáját. Ezt az által tehetik most meg, hogy az utak szélén engedély nélkül elhelyezett kövek, szegélyek, kihajló növényzet, karók, forgalomképtelen járművek és minden egyéb, a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztető, baleset, illetve kár okozására alkalmas tárgyat haladéktalanul eltávolítani szíveskedjenek az ingatlanaik előtti közterületről.

Minden állampolgár, telektulajdonos morális kötelessége betartani az együttélés azon alapvető szabályát, hogy mások biztonságát ne veszélyeztesse. Továbbá itt ismételten kihangsúlyozzuk, hogy az ingatlantulajdonos felelős az ingatlanával határos közterület állapotáért. Mindezeket természetesen több jogszabály is szavatol, amiket a továbbiakban ismertetünk. A település közterületeinek, közútjainak rendezett, balesetmentes állapotát Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a jövőben is folyamatosan ellenőrizni fogja. A jogszabályellenes magatartás a Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 8/2008. Kt. rendelete, továbbá a 14/2013.(VII.30.) (hatályos 2013.VIII.21. napjától) Kt. rendelet 31/B.§ (1) d), e), illetve  31/D.§ (1), (2), (3) bekezdései alapján százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletnek a helyi közutak kezelésének szakmai szabályait összefoglaló melléklete 3.2.2. pontja szerint
b) az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Kérem, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében a fentieket betartani szíveskedjenek.
Pilisborosjenő, 2014. február 25.

Tisztelettel:
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
jegyző

 

A fűtési szezon beálltával sajnálatos módon egyre többször tapasztaljuk, hogy - különösen estefele és szélcsendes időben – sűrű, fojtó, fanyar füst, elviselhetetlen bűz terjeng az amúgy tiszta levegőjéről, élhető környezetéről nevezetes községünk légterében. Ez annak tulajdonítható, hogy sokan jogszabályellenes hulladékégetéssel próbálnak enyhíteni a fűtési költségeken. A hulladékégetés, amellett, hogy jogszabályba ütközik, óriási kárt tesz a környezetben és az egészségben. Sokkal nagyobb kárt, mint amit az esetleges fűtésköltség megtakarítás jelent. És nem csak a környezetben lakók egészségét veszélyezteti az illegális hulladék-égető, hanem elsősorban a saját szűkebb környezete, családja egészségét. Ezért is kell felismernie minden illegális hulladék-égetőnek, hogy a legnagyobb veszély pont rájuk leselkedik.

Magyarország Alaptörvénye kimondja az egészséges környezethez való alapvető jogot. A hulladék, különösképpen a műanyag, gumi, festék, vegyszer és olajos, vagy kőolaj származékok égetése nem csak a környezetet, de az egészséget is súlyosan károsítja. A háztartásokban keletkező rendkívül veszélyes hulladék, - ami sajnálatos módon gyakran a kazánba kerül - az elhasznált vagy hulladék bútorlap, illetve festett, lakkozott fahulladék. Az ezekben található nagy mennyiségű vegyszer rendkívül veszélyes égéstermékeket bocsát ki.

Bővebben...

 

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre. Az értékes szervesanyagból az égetés során hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, légszennyezést okoz. A nagy szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek égni kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett mérgező szén-monoxid keletkezik. De vegyük csak sorra, egy átlagos kupac (100 kg) elégetése során milyen anyagok keletkeznek és azok milyen hatással vannak a szervezetünkre:

A teljes cikk itt letölthető: http://levego.hu/sites/default/files/avaregetes_0.pdf

images/avar.jpg

 
Joomla extensions by Siteground Hosting